Q&A

입학안내Q&A

병역특례 관련하여 질문드립니다
이름 : GSMSE | 작성일 : 2017.03.09 11:21 | 조회수 : 467

 

안녕하세요.

 

국비 또는 KAIST장학생으로 입학하시면 연차이내 재학기간동안은 납입금 중 일부 본인 부담이 있으며 정부출연금이나 지도교수 연구비 등에서 지원을 받게 됩니다.

 

감사합니다.

 

QRcode
%s1 / %s2
 
List Gallery Webzine RSS FEED

번호 파일 제목 이름 작성일 조회수
2352 blank 두통 2017.10.10 2
2351 blank GSMSE 2017.10.10 7
2350 blank 궁그미 2017.10.07 3
2349 blank GSMSE 2017.10.10 2
2348 blank 정소연 2017.10.07 2
2347 blank GSMSE 2017.10.10 1
2346 blank 여인서 2017.09.29 2
2345 blank GSMSE 2017.09.29 3
2344 blank questioner 2017.09.23 101
2343 blank GSMSE 2017.09.25 120
2342 blank 박이슬 2017.09.20 3
2341 blank GSMSE 2017.09.20 5
2340 blank 배지홍 2017.09.19 4
2339 blank GSMSE 2017.09.19 5
2338 blank 신은비 2017.09.18 6
2337 blank GSMSE 2017.09.19 3
2336 blank 이진한 2017.09.11 4
2335 blank GSMSE 2017.09.14 2
2334 blank 엠디 2017.09.08 6
2333 blank GSMSE 2017.09.14 5
2332 blank klm 2017.09.07 3
2331 blank GSMSE 2017.09.07 2
2330 blank sjs 2017.09.02 2
2329 blank GSMSE 2017.09.04 3
2328 blank 이동익 2017.08.26 4
2327 blank GSMSE 2017.08.28 2
2326 blank 편입자 2017.08.22 4
2325 blank GSMSE 2017.08.24 4
2324 blank 레지던트 2017.08.22 2
2323 blank GSMSE 2017.08.22 2