Q&A

입학안내Q&A

병역특례시 정규시간 외 아르바이트 질문
이름 : 돈없의 | 작성일 : 2017.03.13 23:22 | 조회수 : 330

안녕하세요. 5년간 소득이 걱정되서 질문드립니다.


병역특례로 석,박사 과정을 밟는 중에


국비장학생이 아닌 카이스트 장학생인 경우 주말 등 정규시간 외에는 외부병원에서 일하는 것이 허용되는 건 가요?

QRcode
%s1 / %s2
 
List Gallery Webzine RSS FEED

번호 파일 제목 이름 작성일 조회수
2300 blank kim 2017.06.15 2
2299 blank GSMSE 2017.06.15 1
2298 blank RM 2017.06.13 5
2297 blank GSMSE 2017.06.14 2
2296 blank john 2017.06.12 2
2295 blank GSMSE 2017.06.13 3
2294 blank 별이 2017.06.11 3
2293 blank GSMSE 2017.06.12 4
2292 blank 김민아 2017.06.10 4
2291 blank GSMSE 2017.06.12 3
2290 blank Joon 2017.06.09 2
2289 blank GSMSE 2017.06.12 2
2288 blank immune 2017.05.29 85
2287 blank GSMSE 2017.05.30 95
2286 blank 전문연지원자 2017.05.29 3
2285 blank GSMSE 2017.05.29 4
2284 blank 새러 2017.05.18 2
2283 blank GSMSE 2017.05.19 3
2282 blank 1234 2017.05.14 2
2281 blank GSMSE 2017.05.15 6
2280 blank ithaca19 2017.05.09 4
2279 blank GSMSE 2017.05.11 2
2278 blank 이봉우 2017.04.19 3
2277 blank GSMSE 2017.04.19 2
2276 blank 최세진 2017.04.19 4
2275 blank GSMSE 2017.04.19 3
2274 blank MPT 2017.04.14 2
2273 blank GSMSE 2017.04.14 3
2272 blank cool 2017.04.05 2
2271 blank GSMSE 2017.04.06 2