Q&A

정보마당Q&A

병역특례시 정규시간 외 아르바이트 질문
이름 : 돈없의 | 작성일 : 2017.03.13 23:22 | 조회수 : 937

안녕하세요. 5년간 소득이 걱정되서 질문드립니다.


병역특례로 석,박사 과정을 밟는 중에


국비장학생이 아닌 카이스트 장학생인 경우 주말 등 정규시간 외에는 외부병원에서 일하는 것이 허용되는 건 가요?

QRcode
%s1 / %s2
 
List Gallery Webzine RSS FEED

번호 파일 제목 이름 작성일 조회수
2383 blank 인턴1 2018.04.26 3
2382 blank GSMSE 2018.04.26 2
2381 blank 지원자 2018.04.17 2
2380 blank GSMSE 2018.04.18 2
2379 blank KSG 2018.04.05 2
2378 blank GSMSE 2018.04.05 2
2377 blank CJY 2018.04.04 2
2376 blank GSMSE 2018.04.04 2
2375 blank LJH 2018.03.23 184
2374 blank GSMSE 2018.03.23 192
2373 blank 이준호 2018.03.16 3
2372 blank GSMSE 2018.03.20 3
2371 blank ysh 2018.03.12 2
2370 blank GSMSE 2018.03.13 4
2369 blank 학부생 2018.02.20 1
2368 blank GSMSE 2018.02.23 1
2367 blank 김석현 2018.02.10 5
2366 blank GSMSE 2018.02.12 7
2365 blank 김석현 2018.02.14 7
2364 blank GSMSE 2018.02.19 5
2363 blank KAIST 2018.01.18 2
2362 blank GSMSE 2018.01.18 2
2361 blank 지원자1 2018.01.17 3
2360 blank GSMSE 2018.01.18 2
2359 blank gsmse 지원자 2017.12.10 3
2358 blank GSMSE 2017.12.14 4
2357 blank 의과학mdphd 2017.11.27 4
2356 blank GSMSE 2017.11.27 3
2355 blank ysh 2017.11.23 5
2354 blank GSMSE 2017.11.27 5