Q&A

정보마당Q&A

병역특례시 정규시간 외 아르바이트 질문
이름 : 돈없의 | 작성일 : 2017.03.13 23:22 | 조회수 : 244

안녕하세요. 5년간 소득이 걱정되서 질문드립니다.


병역특례로 석,박사 과정을 밟는 중에


국비장학생이 아닌 카이스트 장학생인 경우 주말 등 정규시간 외에는 외부병원에서 일하는 것이 허용되는 건 가요?

QRcode
%s1 / %s2
 
List Gallery Webzine RSS FEED

번호 파일 제목 이름 작성일 조회수
2284 blank 새러 2017.05.18 2
2283 blank GSMSE 2017.05.19 2
2282 blank 1234 2017.05.14 2
2281 blank GSMSE 2017.05.15 6
2280 blank ithaca19 2017.05.09 4
2279 blank GSMSE 2017.05.11 2
2278 blank 이봉우 2017.04.19 3
2277 blank GSMSE 2017.04.19 2
2276 blank 최세진 2017.04.19 4
2275 blank GSMSE 2017.04.19 3
2274 blank MPT 2017.04.14 2
2273 blank GSMSE 2017.04.14 3
2272 blank cool 2017.04.05 2
2271 blank GSMSE 2017.04.06 2
2270 blank 야요1 2017.03.29 3
2269 blank GSMSE 2017.03.30 4
blank 돈없의 2017.03.13 245
2267 blank GSMSE 2017.03.14 263
2266 blank 돈없의 2017.03.14 256
2265 blank 가이스트 2017.03.07 8
2264 blank GSMSE 2017.03.09 9
2263 blank 명훈 2017.03.07 237
2262 blank GSMSE 2017.03.09 242
2261 blank 윤듀 2017.02.27 4
2260 blank GSMSE 2017.03.02 3
2259 blank 김영철 2017.02.18 5
2258 blank GSMSE 2017.02.27 1
2257 blank 심영보 2017.02.13 11
2256 blank GSMSE 2017.02.21 7
2255 blank yonq 2017.02.08 2